Всички видове Застраховки
(02) 862 38 43
www.maxbroker.eu

Застрахователни продукти

Заявяването на застрахователен продукт е свързано с регистрация на сайта.

За да заявите застрахователен продукт, трябва да попълните формата за заявка.Заявка

Автомобилно застраховане

Автокаско

на МПС

Със застраховка "КАСКО" на МПС застрахователят, срещу платена премия, поема определени рискове, съгласно предложените от него Общи условия за застраховане, относно моторни превозни средства (МПС), собственост на физически или юридически лица с постоянно или временно местожителство или седалище в Република България и се задължава, при настъпване на застрахователно събитие, да заплати на застрахования или на трето ползващо се лице застрахователно обезщетение или сума. 
По тази полица се застраховат сухопътни моторни превозни средства (МПС), ремаркета и полуремаркета срещу пълна загуба или частична щета на МПС вследствие на настъпили застрахователни събития по покрити рискове, посочени в следните клаузи и разширения към тях по избор на Застрахования: 
- Клауза "Пожар и природни бедствия" 
- Клауза "Пожар и природни бедствия", "Злоумишлени действия на трети лица" и възникване на ПТП 
- Клауза "КРАЖБА или ГРАБЕЖ на цяло МПС"
- Клауза "ПЪЛНО КАСКО"
- РАЗШИРЕНИЕ "ВАЛУТНО"
При това разширение, застрахователната сума се определя в чуждестранна валута /евро или щатски долар/, а обезщетенията се изплащат в левова равностойност по определения от БНБ централен курс, валиден за датата на плащането. 
- РАЗШИРЕНИЕ "ЧУЖБИНА"
Това разширение е валидно само като добавък към клауза "Пожар и природни бедствия", "Злоумишлени действия на трети лица" и възникване на ПТП или клауза "Пълно Каско" и предоставя покритие по тези клаузи, за събития, настъпили извън територията на Република България. 

Съобщаване за събитие - задължение на застрахования е веднага след настъпване на събитие да уведоми съответните компетентни органи.
При посещаване на ПТП на място, органите на полицията съставят протокол. За ПТП, които не са посетени на място, се издава протокол за ПТП при условие, че водачът е уведомил компетентната служба на МВР - в срок до 24 часа и е подадено писмено заявление от участника - в 7-дневен срок от настъпване на събитието в поделението на МВР, на чиято територия е настъпило събитието.
Не се посещават от органите на полицията и не се съставят документи за ПТП за застрахователни събития, които не са възникнали в процеса на движение на превозното средство, а са следствие на повреди на МПС, в резултат на природни бедствия - градушка, буря, наводнение и др. или на пожар, възникнал в спряно или паркирано състояние.
Застрахованият е длъжен своевременно да уведоми и застрахователя за настъпилото застрахователно събитие.Обикновено в Общите условия застрахователят посочва конкретни, за различните хипотези, срокове за уведомяване за настъпилото събитие, за които стриктно следи.

Завеждане на щети - необходими документи:

 • Застрахователна полица и документ за платена премия
 • Документ, удостоверяващ маркирането на МПС - за периода на действие на застраховката
 • Документ, удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие - съставен по надлежния ред от компетентните органи
 •  Свидетелство за регистрация на МПС
 • Свидетелство за управление на водача на МПС
 • Документ за преминат годишен технически преглед

 

При настъпили рискове "Кражба" и "Грабеж" на цяло МПС на застрахователя се предоставят следните документи:

 • Документи, издадени от полицията, следствието или прокуратурата, удостоверяващи настъпването на събитието
 • Ключове и устройства за управление на алармена система и/или имобилайзер
 • Документ за собственост на МПС
 •  Фактура за закупуване и монтаж на допълнително оборудване и системи за защита

 

При настъпил риск "Пожар" се представят следните документи:

 • Служебна бележка, издадена от съответната служба "Пожарна и аварийна безопасност"
 • Други документи - по основателно искане на застрахователя

Подай запитване за застраховка Автокаско

 

Гражданска отговорност

на МПС

Гражданска отговорност се сключва за срок от една година. При пътуване в държави извън РБ се издава сертификат зелена карта, който е безплатен или е на цена от 1,00 до 10,00 лева, в зависимост от застрахователната компания.

Водачът на моторно превозно средство е длъжен да залепи в долния ляв ъгъл на предното стъкло на моторното превозно средство валиден стикер на знак за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и да носи контролен талон към знака. Когато моторното превозно средство технологично не разполага с предно стъкло и е невъзможно стикерът на знака да бъде залепен на указаното място, същият стикер на знака се залепва на застрахователната полица, която се носи от водача на моторно превозно средство, и при проверка се представя заедно с контролния талон. 
При напускане на територията на страната - валиден международен сертификат за "Гражданска отговорност" на автомобилистите за чужбина - "Зелена карта"
Лимитите на отговорност при застраховка Гражданска отговорност са еднакви за всички застрахователни компании.

 

 • Цена за годишен абонамент
 • Актуализация след всеки брой на ДВ
 • Ползване чрез WebServer-достъп

Заяви застраховка Гражданска отговорност на МПС

 

Имуществено застраховане

Домашно имущество

Осигурява се застрахователна защита на имуществото на физически лица. 
Обект на застраховка "Домашно имущество" са както недвижимото, така и движимото имущество:
- жилищни, вилни сгради
- стопански сгради, работилници, гаражи и др.
- други видове сгради и съоръжения

Търговски обекти и офиси

Застраховат се собствениците (наемателите) на търговски обекти като магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите. Застрахова се имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, витрини, офис оборудване и други. 

Застраховката покрива загуби, причинени от: 
- пожар, включително и последиците от гасенето на пожара; 
- експлозия на съд под налягане; 
- природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, включително 
падащи дървета и клони; 
- изтичане на водопроводна вода (включително от забравени отворени кранове); 
- злоумишлени действия на трети лица (вандализъм); 
- удар от пътно превозно средство или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар; 
- кражба чрез взлом; 
- земетресение.

Подай запитване за застраховка Имущество

 

Туристически застраховки

Пътуване в чужбина

Срещу платена застрахователна премия Застрахователят се задължава при настъпване на покрито събитие по предложените Общи условия на Застрахователя, да покрие разходите и/или да заплати обезщетение на Застрахования в границите на определените лимити.

Застрахователят покрива разходи и изплаща суми по избраните от Застрахования покрития за събития, настъпили по време на пътуване или престой на Застрахования в чужбина.

Застрахователните събития са групирани в опции, които включват:
- медицински разходи
- спешна стоматологична помощ
- разходи за репатриране

Разширените опции включват допълнителни рискове като
- дневни пари за болничен престой
- кражба, загуба и забавяне на багаж
- забавяне на полет
- правни разноски
- гражданска отговорност и др. 

Застрахователия договор (под формата на полица) се сключва преди началото на пътуването. Договорът влиза в сила от 00:00 часа на деня, посочен за начало на застрахователното покритие, но не по-рано от деня, следващ заплащането на цялата дължима премия и се прекратява в 24:00 часа на деня, посочен за край на застрахователното покритие. 

Лимитите на отговорност и застрахователната сума се определят в евро и се договарят между Застрахователя и Застраховащия, съгласно таблици, предоставени от Застрахователя. 

В общите условия към полицата, предоставена от застрахователя, ще намерите сроковете за уведомяване на асистираща компания и застрахователя, при предявяване на претенции при настъпване на застрахователно събитие.

Планинска застраховка

Планинската застраховка е предназначена за за физически лица при посещения в планинските курорти на Република България за срок от един ден до една година - туристи, алпинисти и скиори, като полицата може да се сключи в три варианта - индивидуална, семейна или групова. 
Чрез Планинска застраховка се покриват следните застрахователни рискове:

 • смърт или трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука;
 • медицински разходи (включително разходи за болничен престой), но за не повече от 30 дни от датата на злополуката;
 • разходи за издирване, спасяване и транспортиране до най-близкото болнично заведение в резултат на злополука.

Покритието по полицата е валидно единствено за територията на Република България.

Подай запитване за застраховка Пътуване в чубина или Туристическа

Застраховки на различни видове отговорности

Професионални отговорности

 • Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството
 • Професионална отговорност за медицински лица
 • Професионална отговорност за адвокати
 • Професионална отговорност за нотариуси
 • Професионална отговорност за експерт счетоводители и одитори
 • Професионална отговорност за туроператори
 • Професионална отговорност за хотелиери и ресторантиори
 • Професионална отговорност - дейности по сертифициране, лицензиране и контрол
 • Професионална отговорност за частни съдебни изпълнители
 • Други

 

Други отговорности

 • Отговорност на изделието
 • Отговорност на превозвача
 • Гражданска отговорност на работодателя
 • Гражданска отговорност към трети лица
 • Строително монтажни работи

Подай запитване за застраховка Отговорност

 

Застраховки Живот

Спестовна застраховка живот

Характеристики на спестовната застраховка живот:
Дава възможност за спестяване 
Осигурява лична финансова защита и финансова защита на близките
Може да бъде сключена за по-кратък или по-дълъг период
Дава възможност за данъчни облекчения

В резултат от сключване на застраховката, при изтичане на застрахователния период застрахователя изплаща 100% от сумата по полицата + допълнителната доходност.
При настъпило застрахователно събитие преди изтичане на договора, на ползващи лица се изплаща застрахователната сума от различните видове покрития, в размер, в зависимост от условията по договора - 100%, 200%, 300% и др. 

Продуктите на различните компании, с малки различия, имат определени изисквания и стъпки при сключване на застраховката, като например:
Минимална продължителност на договора - 5 години
Максимална продължителност на договора - 35 години
Възрастова граница - между 18 - 65 години 
Минимален размер на премията - 20 евро/месец

Премиите се изплащат еднократно или периодично - месечно, на три месеца, на шест месеца, могат да се внасят по сметка или чрез директен дебит. 
Към основните покрития могат да се включат различни допълнителни покрития- допълнителни рискови покрития, временна работа на трудоспособност и др. 

Ако решите да прекратите Вашата застраховка, след определен период (обикновенно 2 години), имате право да изтеглите внесените от Вас суми, в зависимост от застрахователния договор. 

След като попълните нашата заявка on-line с Вас ще се свърже наш специалист от отдел "Животозастраховане" и ще Ви разкаже подробно за продуктите на различните компании, както и ще Ви предостави изчисления на възможни премии и застрахователни суми, в зависимост от данните, попълнени във Вашата заявка.
Нашият финансов консултант ще Ви помогне да попълните "Писмено предложение" към застрахователната компания. След като застрахователя направи оценка на риска ще приеме или отхвърли Вашето предложение. След положителен отговор следва сключване на застрахователен договор - издаване на полица.

ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ БЕЗПЛАТНО !

Не дължите нищо допълнително по време на целия процес по сключване на договора за застраховка. Първото плащане, което трябва да направите е Вашата първа застрахователна вноска.

Рискова застраховка живот

Характеристики на рисковата застраховка живот:
Не дава възможност за спестяване 
Може да се използва при обезпечаване на кредити
Високи застрахователни суми се покриват при по-ниска годишна премия 
Може да бъде сключена за по-кратък или по-дълъг период
Дава възможност за данъчни облекчения

В резултат от сключване на застраховката, при настъпило застрахователно събитие, на ползващи лица се изплаща застрахователната сума от различните видове покрития, в размер, в зависимост от условията по договора - 100%, 200%, 300% и др. 

Продуктите на различните компании, с малки различия, имат определени изисквания и стъпки при сключване на застраховката, като например:
Минимална продължителност на договора
Максимална продължителност на договора
Възрастова граница
Минимален размер на премията

Премиите се изплащат еднократно или периодично - месечно, на три месеца, на шест месеца, могат да се внасят по сметка или чрез директен дебит. 
Към основните покрития могат да се включат различни допълнителни покрития- допълнителни рискови покрития, временна работа на трудоспособност и др. 

След като попълните нашата заявка on-line с Вас ще се свърже наш специалист от отдел "Животозастраховане" и ще Ви разкаже подробно за продуктите на различните компании, както и ще Ви предостави изчисления на възможни премии и застрахователни суми, в зависимост от данните, попълнени във Вашата заявка.
Нашият финансов консултант ще Ви помогне да попълните "Писмено предложение" към застрахователната компания. След като застрахователя направи оценка на риска ще приеме или отхвърли Вашето предложение. След положителен отговор следва сключване на застрахователен договор - издаване на полица.

ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ БЕЗПЛАТНО !

Не дължите нищо допълнително по време на целия процес по сключване на договора за застраховка. Първото плащане, което трябва да направите е Вашата първа застрахователна вноска.

Подай запитване за застраховка Живот